063. Wolgaslepers

Wolgaslepers   

mmmm mmmm
mmmm mmmm

Ei oech njem ei oech njem

Je sjo ra siek ei oech njem

Ei oech njem ei oech njem

Je sjo ra siek Je sjo ras

Ei oech njem ei oech njem

Je sjo ra siek Je sjo ras

Ra sa wjom mee Be re so

Ra sa wjom mee Ko drja wo

Ai da da ai da ai da da ai da

Ra sa wjom mee Ko drja wo

Ei oech njem ei oech njem

Ra sa wjom mee Ko drja wo

Ra sa wjom mee Be re so

Ra sa wjom mee Ko drja wo

Ai da da ai da ai da da ai da

Ra sa wjom mee Ko drja wo

Ei oech njem ei oech njem

Ra sa wjom mee Ko drja wo

Je sjo ra siek Je sjo ras

Ei oech njem ei oech njem

Je sjo ra siek Je sjo ras

mmmm mmmm

mmmm mmmm